Všeobecné obchodní podmínky

Online rezervační systém Bizzy
je silný a efektivní nástroj s širokým uplatněním


Všeobecné obchodní podmínky společnosti MOTION ZONE s.r.o.
pro provozování rezervačního systému Bizzy pro veřejnost

A. Úvodní ustanovení.

1) Provozovatel rezervačního portálu ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") je společnost MOTION ZONE s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 05182751, Vedená u Městského soudu v Praze, C 259577 (dále jen "MOTION ZONE"). Kontakt: tel .: +420 603 111 470, e-mail: info@e-rezervace.cz.

2) Rezervační systém na stránce www.e-rezervace.cz umožňuje klientům realizovat online rezervace na sportovní služby v sportovištích, které jsou Partnery provozovatele.

3) Partner je vlastníkem sportovního centra, které umožňuje rezervace na své sportoviště a sportovní služby klientům prostřednictvím rezervačního systému a je ve smluvním vztahu s provozovatelem.

4) Klient je osoba využívající rezervační systém Provozovatele na rezervaci sportovních služeb pro svoji potřebu. Klient je povinen při první registraci do systému poskytnout následující povinné údaje: přihlašovací jméno a heslo, jméno a příjmení, e-mail.

5) Kredit je hodnota peněžních prostředků Klienta evidovaných v rezervačním systému Provozovatele. Kredit je zvyšován o hodnotu vkladů Klienta a snižován o hodnotu provedených rezervací Klientem. Informaci o aktuální výši Kreditu je možné zjistit i po přihlášení Klienta do rezervačního systému. Kredit lze navýšit po přihlášení do rezervačního systému prostřednictvím služby PayU nebo v hotovosti zaplacením příslušné částky u Partnera. Nevyčerpaný Kredit vrátí Provozovatel Klientovi zpět na základě písemné žádosti Klienta převodem na jeho bankovní účet.

B. Rezervace a čerpání služeb.

1) Klient je oprávněn provádět rezervace na sportovní služby přes internet prostřednictvím rezervačního systému Provozovatele na stránce www.e-rezervace.cz. Rezervace je možné uskutečnit pouze v hodnotě do výše aktuálního stavu Kreditu na Účtu.

2) Pro identifikaci Klienta při přihlášení do rezervačního systému přes internet slouží přihlašovací jméno a heslo. Při prvním přihlášení do systému bude klientovi zaslán ověřovací e-mail. Kliknutím na link uvedený v e-mailu klient potvrdí registraci. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití přihlašovacího jména a hesla jinými osobami.

3) Platby za služby budou z Kreditu odpočítáváno při rezervaci služby, a to ve výši dle aktuálního ceníku partnerů provozovatele platného v době čerpání služby. Cena služby je uvedena vždy při jejím rezervaci. Všechny ceny v ceníku jsou v měně CKZ a jsou uvedeny včetně příslušné sazby DPH, pokud je konkrétní Partner Provozovatele plátcem DPH. Dodavatelem sportovní služby je příslušný Partner Provozovatele. Daňový doklad o provedené sportovní službě s úhradou z přijatého kreditu a výslednou nulovou částkou k úhradě si může vytisknout klient sám z RS.

4) Při příjezdu na rezervované sportoviště se Klient prokáže jedním z následujících způsobů: potvrzující sms, potvrzujícím e-mailem. Centrum má právo požadovat od klienta i doklad totožnosti. Klient je povinen respektovat provozní řád každého sportoviště. V případě, že má sportoviště k dispozici šatny, je jejich klient oprávněn využívat.

5) Stornování rezervace je možné uskutečnit přes internet prostřednictvím rezervačního systému. Lhůta na stornování rezervace na čerpání služeb ze strany Klienta je převážně 24 hodin před začátkem každé rezervace. Lhůta se může lišit u jednotlivých Partnerů, konkrétní lhůta je uvedena při rezervaci služby. Hodnota stornované rezervace bude Klientovi připočítána zpět ke Kreditu. Po uplynutí uvedené lhůty nelze rezervaci zrušit.

6) Klient bere na vědomí, že Partner je oprávněn z technických důvodů nebo z důvodu vyšší moci zrušit Klientům rezervaci na služby. Tuto skutečnost je Partner povinen oznámit Klientovi min. 7 dní předem na e-mail, uvedený Klientem při registraci. Partner negarantuje oznámení této skutečnosti Klientovi v případě, že tyto důvody nastaly max. 12 hodin před začátkem čerpání služeb. Za zrušené služby bude Klientovi vrácen již zaplacený poplatek formou připsání zaplacené částky ke Kreditu Klienta.

7) Reklamace jsou vyřizovány telefonicky na telefonním čísle +420 603 111 470 (v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.), E-mailem na adrese info@e-rezervace.cz, nebo písemně poštou zaslanou na adresu Provozovatele.

C. Společná ustanovení

1) V případě škody způsobené Klientem na majetku a zařízení Partnera je Klient povinen uhradit způsobenou škodu.

2) Klient bere na vědomí upozornění, že veškeré osobní doklady a cennosti nemá nechávat uloženy ve skříňce v šatně během využívání služeb. Partner ani Provozovatel neručí za škody způsobené Klientovi krádeží jeho věcí v prostorách Partnera ani osobních věcí v šatních skříňkách. Osobní doklady a cennosti je zakázáno nechávat v šatních skříňkách!

3) Veškeré vztahy, které nejsou zahrnuty těmito VOP se řídí platnými zákony ČR.

4) Klient uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v informačním systému Provozovatele, a to na dobu určitou ve lhůtě do 1 roku po posledním čerpání služeb a zároveň v případě nulového kreditu na účtu Klienta. Informace, které Klient poskytne Provozovateli, slouží výlučně pro potřebu poskytování konkrétních služeb a nebudou dále poskytovány třetím osobám. Klient souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze provozovatele, aby mohl být informován o jeho výrobcích, produktech službách a dalších akcích.

5) Tyto VOP nabývají platnosti dne 1.7.2016.

Štěpán Petrů, jednatel, Motion zone s.r.o.